Монографії

2023 рік

Advanced Information-Measuring Technologies and Systems I. / Eremenko V., Zaporozhets A. (eds). Springer. 2023. 289 р.

Manufacturing Control of Textile Materials Operational Computerized Non contact Methods

 

У книзі представлено основні наукові напрями та проблематику досліджень, які проводяться на кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Представлені результати охоплюють практично всі наукові напрями, пов’язані з інформаційно-вимірювальними технологіями: метрологічне забезпечення вимірювальних каналів інформаційно-вимірювальних систем, методи відтворення вузлів параметрів електричних кіл, розробка спеціалізованих інформаційно-вимірювальних систем, математичні методи обробки вимірювальної інформації, моделі формування інформаційних сигналів і полів, статистичні методи діагностики, інформаційне забезпечення випробувальних і калібрувальних лабораторій.

 

https://doi.org/10.1007/978-3-031-40718-5

Підручники та посібники

Фриз М.Є. Теорія імовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика, Електронний навчальний курс. Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, сертифікат №406 від 21 квітня 2023 року.

Електронний навчальний курс Теорія імовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика призначений для студентів, що здобувають освітній рівень бакалавр в ТНТУ за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та 126 «Інформаційні системи та технології». Містить лекційний матеріал, завдання та приклади виконання лабораторних робіт (текстова частина, відеоматерали, приклади програм мовою Python), тестові завдання. Реалізовано з використанням LMS ATutor.

 

 

2022 рік

Metrology of heat flux measurements / V.P. Babak, S.I. Kovtun, L.V. Dekusha. Ed. by Corr. Memb. of the NAS of Ukraine V. Babak, Institute of Engineering Termophysics of the NAS of Ukraine. Kyiv: Akademperiodyka, 2022. – 122 p. ISBN 978-966-360-456-5. https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.456.122.

 

                                                                                                                                                                                                                                          Metrology of heat flux measurements                                                                                                                                                                                    

           

  У монографії розглянуті питання метрології вимірювань поверхневої густини теплового потоку. Представлено результати аналітичних досліджень складових сумарної невизначеності результатів вимірювання поверхневої густини теплового потоку, що ґрунтуються на аналізі фізичних механізмів формування та передавання одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку. Розглянуто модульний метрологічний комплекс для відтворення та передавання розміру одиниці вимірювання густини теплового потоку в широкому динамічному діапазоні, запропоновано ієрархічну схему, яка забезпечує простежуваність результатів вимірювання.

Для наукових співробітників, інженерів, а також викладачів i аспірантів закладів вищої освіти, що займаються проблемами теплофізичних вимірювань і теплоенергетичного аудиту.

     

 

 

Підручники та посібники

Б.Б. Ахметов, В.П. Бабак, Ж.К. Алимсеитова. Акпаратты корежулык теориялык негіздері. Окулык. – Актау. ЕУ, 2022 – 685 б. ISBN 978-601-08-1831-6. (Ахметов Б.Б., Бабак В.П., Алімсеітова Ж.К. Теоретичні основи захисту інформації. Підручник. — Актау. ЕУ, 2022 – 685 с. ISBN 978-601-08-1831-6.)

 Akhmetov

 

У підручнику розглядаються математичний апарат перетворення та дослідження інформаційних сигналів, технології вимірювання, передачі та обробки інформації, сигналів і даних, завадостійке кодування, використання сучасних інформаційно-комунікаційних каналів передачі інформації, алгоритми шифрування та зворотного шифрування, стегано- та криптографія, цифровий підпис тощо. Описано основні поняття та методи захисту інформації. Окрім алгоритмічних та технічних методів забезпечується захист конфіденційної та комерційної інформації, захист від несанкціонованого доступу, захист інтелектуальної власності, законодавче забезпечення захисту інформації, а також міжнародні стандарти у сфері захисту інформації.

Підручник призначено для «Інформатики», «Підготовки вчителів інформатики», а також студентів і аспірантів, які навчаються за напрямом «Інформаційно-комунікаційні технології».

Підручник призначений для освітніх напрямів «Інформатика», «Підготовка вчителів інформатики», а також студентів та аспірантів, які навчаються за напрямом «Інформаційно-комунікаційні технології».


 

 

2021 рік

Кулик М.М., Маляренко О.Є. , Майстренко Н.Ю. , Станиціна В.В., Куц Г.О. Енергоефективність та прогнозування енергоспоживання на різних ієрархічних рівнях економіки: методологія, прогнозні оцінки до 2040 року. – Київ, «Наукова думка», 2021. – 236 с. ISBN 978-966-00-1739-9.

energoef

У монографії представлено нові розробки методів визначення показників енергетичної ефективності на різних ієрархічних рівнях з урахуванням впливу екологічного фактору, надано методичні підходи до визначення потенціалів енергозбереження: структурного (при зміні структури економіки в цілому та структури промислових секцій економіки) і технологічного (теоретичного, технічно можливого та економічно доцільного) на різних ієрархічних рівнях економіки.

Запропоновано удосконалені методи прогнозування попиту на енергетичні ресурси (нормативний та прямого рахунку) на різних ієрархічних рівнях економіки та запропоновано комплексний метод, що дозволяє узгодити прогнози, отримані  на різних ієрархічних рівнях за відповідними показниками, підвищити точність отриманих прогнозів, зменшити кількість прогнозних варіантів. Приведено прогнозні оцінки попиту на паливо (в цілому, вугілля, природний газ, нафтопродукти), електричну енергію, теплову енергію до 2040 року.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проблемами оцінки енергоефективності, обсягів енергозбереження та прогнозування енергоспоживання, а також для викладачів, аспірантів та студентів за відповідними спеціальностями.

2020 рік

Взаємозв’язки в системі продовольство, енергія та вода для сталого розвитку: інтегроване моделювання та надійне управління / під ред. Загороднього А.Г., Єрмольєва Ю.М., Богданова В.Л., Єрмольєвої Т.Ю. – Київ, «Академперіодика», 2020 – 446 с. Кулик М.М., Шульженко С.В., Нечаєва Т.П., Каплін М.І., Лещенко І.Ч. Розділ 4. Методологія і ієрархічна система математичних моделей прогнозування довгострокового розвитку національної енергетики в умовах невизначеності. С. 119–157.

vzaemozv

Ця збірка статей узагальнює поточні результати досліджень, виконаних у рамках спільного проєкту Національної академії наук України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу, м. Лаксенбург, Австрія. Основною метою даної монографії є аналіз складних проблем інтегрованого надійного управління взаємозалежними системами забезпечення продуктами харчування, енергетикою, водою, в умовах сталого розвитку довкілля та соціуму, які неможливо розв’язати за допомогою наявних традиційних підходів. Проєкт спрямований на розробку багатомодельної стратегічно-адаптивної системи підтримки прийняття рішень, яка інтегрує не лише національні моделі, а й ті, що діють у глобальному масштабі, тим самим даючи розробникам змогу знайти компроміси та синергію різних політик, що дозволяє діалог між національними та міжнародними зацікавленими сторонами. Ця система включає в себе базу даних та панель інструментів негладких алгоритмів стохастичної оптимізації для зв’язування розподілених моделей з асиметричною інформацією, масштабні проблеми машинного навчання та штучного інтелекту, зокрема, глибокої штучної нейронної мережі.

Книга призначена для науковців і фахівців у галузі моделювання та управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів, а також осіб, що приймають рішення в галузі безпеки та сталого розвитку.

2018 рік

Інститут загальної енергетики НАН України. Історія та сьогодення / За ред. М.М. Кулика / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ: Інститут загальної енергетики НАН України, 2018. – 44 с. ISBN 978-966-02-8532-3.

istoria ta siogodennia

 

Видання містить матеріали з історії утворення та становлення Інституту загальної енергетики Національної академії наук України. Наведено інформацію про засновників, цілі створення і подальший розвиток Інституту, який став однією з небагатьох наукових установ країни, які на світовому рівні виконують дослідження з комплексних проблем довгострокового прогнозування розвитку енергетики в сучасних економічних, політичних та міжнародних умовах. Надано дані про видатних українських вчених, які працювали в Інституті. Наведено найбільш вагомі результати наукових досліджень, які отримані науковцями Інституту загальної енергетики НАН України, інформацію стосовно важливих державних документів, підготовлених колективом, та результати міжнародної співпраці.

Для наукових працівників, аспірантів та студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією та сьогоденням української науки.

2017 рік

Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. Концептуальні підходи до розвитку енергетики України (аналітичні матеріали). – Інститут загальної енергетики НАН України, 2017. – 78 с. ISВN 978-966-02-8281-0.

 konceptualni  

У представлених аналітичних матеріалах викладено результати досліджень з оцінки макроекономічних показників розвитку галузей економіки України та на їх основі розроблено прогнози попиту на основні види енергоресурсів. От

римані результати використано для дослідження стану та розроблення напрямів і рівнів розвитку окремих секторів енергетичної галузі на період до 2040 року. Виділено також екологічні проблеми, питання енергетичної безпеки та визначено обсяги, джерела й механізми необхідного інвестування в енергетичний сектор країни.

Видання розраховане на фахівців, що приймають управлінські рішення з питань забезпечення подальшого розвитку енергетики, а також наукових та інженерно-технічних працівників, менеджерів, які працюють у сфері паливно-енергетичного комплексу. Може бути корисним викладачам та студентам вишів.

2014 рік

Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти

Енергетика. Дубовський С.В. Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти. – К. – Наукова думка. – 2014 – 186 с. (14,95 ум. друк. арк.) – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-00-1447-3.

У межах термодинамічного підходу наведено нове вирішення наукової проблеми розподілу витрат енергії між продуктами реальних процесів і циклів тепломеханічного перетворення прямого і зворотного спрямування, на яких базується функціонування сполучених систем генерації електричної і теплової енергії – комбінованого виробництва електричної енергії та теплоти, теплоти і холоду з використання електричної енергії. Подано теоретичні засади, методи і засоби визначення енергоємності проміжних і кінцевих продуктів комбінованих виробництв практично важливих типів, агреговані моделі та інженерні методики енергоекономічного аналізу і прогнозування їх розвитку як двопродуктової складової електроенергетичного комплексу.

2013 рік

Енергетитка. Економіко-математичне моделювання енергетичних систем

Енергетитка. Економіко-математичне моделювання енергетичних систем / [Добровольський В.К., Стогній О.В., Костюк В.О., Каплін М.І.]; Ін-т загальної енергетики НАН України – К.: Наукова думка, 2013. – 252 с. (Ум. друк. арк. 20,48; Обл.-вид. арк. 20,0). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1269-1.

У монографії викладено можливості економіко-математичних оптимізаційних моделей виробничого типу, описано з модельної точки зору техніко-економічні особливості функціонування систем енергетики. Наведено приклад побудови балансово-оптимізаційних моделей виробничого типу на основі поняття технологічного способу Канторовича, а також похідної модифікованої моделі Леонтьєва, орієнтованої на цінові розрахунки. Сформовано набори вихідних даних моделей, розраховано обсяги виробництва і споживання електричної енергії й адекватних цін. Викладено результати досліджень ядерно-паливного циклу методами економіко-математичного моделювання та виконано техніко-економічні оцінки вартості електричної енергії АЕС. Подано економіко-математичну модель взаємопов’язаних мережних систем електро- та водопостачання і наведено оцінки впливу режимних та економічних факторів взаємодії мереж на вузлові ціни постачання води та електричної енергії. На CD, що додається, розміщено вихідні набори даних економіко-математичних моделей, результати розрахунків, програмне забезпечення з інструкціями.

2011 рік

Закономірності міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах чорнобильської зони відчуження за результатами досліджень 1986-2004 рр.

Шевченко О.Л., Козицький О.М. , Насєдкін І.Ю. та ін. Закономірності міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах чорнобильської зони відчуження за результатами досліджень 1986 – 2004 рр.– Херсон: Олді-плюс, 2011. – 416 с.

У написанні Розділу 8.2. цієї монографії «Моделювання перенесення радіоактивних речовин у відкритих водотоках» брав участь ст.наук.спвроб. Інституту загальної енергетики НАН України канд.техн.наук В.П. Сизоненко.

2010 рік

Энергетика: История, настоящее и будущее. Т. 4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире

Дубовський С.В. брав участь у виданні колективної монографії «Энергетика: История, настоящее и будущее. Т. 4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире» (г. Киев. – ООО Редакция издания «Энергетика: история настоящее и будущее», 2010. – 612 с. – Часть 7. Основные тенденции развития мировой энергетики. – С. 536–597).

2008 рік

Энергоэффективность и определение потенциала энергосбережения в нефтепереработке

Гнедой Н.В., Маляренко Е.Е. Энергоэффективность и определение потенциала энергосбережения в нефтепереработке. Ін-т загальної енергетики НАН України – К.: Наукова думка, 2013. – 182 с. (Ум. друк. арк. 11,5; Обл.-вид. арк. 13,5). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-0713-0.

У монографії запропоновано новий підхід до розподілення енерговитрат у комплексному виробництві продуктів із нафти і методичні положення оцінки енергоефективності технологічних процесів для розрахунку потенціалу енергозбереження, що повинно враховуватися при розробці довгострокових проектів розвитку нафтопереробних заводів.

Для фахівців із енергозбереження, а також у нафтопереробній галузі, аспірантів і студентів.

2007 рік

Зведений прогноз науково-технологічного, інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття

Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України видано монографію «Зведений прогноз науково-технологічного, інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття».Розділ 7.«Енергозбереження, нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, воднева енергетика» підготовлений науковцями Інституту загальної енергетики НАН України М.М. Куликом, О.В. Новосельцевим, В.Д. Білодідом, М.В. Гнідим, С.В. Дубовським (м. Київ, вид-во. «Фенікс», 147 с.).

2005 рік

Глобальні зміни клімату: економіко-правові механізми імплементації Кіотського протоколу в Україні

Інститутом законодавства Верховної Ради України видано монографію В.Я. Шевчука, Н.П. Іваненко (Інститут загальної енергетики НАН України), С.Х. Кублашова та ін. «Глобальні зміни клімату: економіко-правові механізми імплементації Кіотського протоколу в Україні» (м. Київ, вид-во «Геопринт», 150 с.).

2004 рік

Паливно-енергетичний комплекс України у контексті глобальних енергетичних перетворень

Шидловський А.К., Стогній Б.С., Кулик М.М. та ін. Паливно-енергетичний комплекс України у контексті глобальних енергетичних перетворень.– Київ: вид-во «Українські енциклопедичні знання», 2014. – 468 с.

©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

  • Головна
  • Про інститут
  • Структура
  • Новини
  • Видавнича діяльність
  • Підготовка кадрів