Перспективні дослідження

Діяльність Інституту виконується сьогодні відповідно до статті 7 п. 6 "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі" Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки".

Функціонування та майбутній розвиток енергетики країни відбувається за умов неусталених внутрішніх ринкових відносин у галузях паливно-енергетичного комплексу та суміжних секторах економіки країни, а також при посиленні зовнішніх впливів, пов’язаних iз загальносвітовим процесом економічної глобалізації.

Швидкі зміни умов, що посилюються дедалі більшим впливом чинників ринкової кон’юнктури, вимагають відповідного вдосконалення методів управління функціонуванням і розвитком енергетики країни як гаранта стабільного розвитку та конкурентної здатності національної економіки на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Це суттєво посилює роль наукових досліджень у галузі системного аналізу та прогнозування розвитку енергетики, спрямованих на визначення стратегічних напрямів енергетичного будівництва, оптимізацію структури енергетики та її паливних баз, створення гнучких механізмів державного управління в сфері енергетики, швидкого виявлення, дослідження та впровадження найбільш ефективних енергетичних технологій майбутнього.

На сьогодні актуальності набуває науковий супровід Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу, Комплексної державної програми енергозбереження України, галузевих та регіональних програм у галузі енергетики та енергозбереження, координація науково-технічної діяльності в енергетиці та у суміжних галузях науки і техніки.

В найближчій перспективі пріоритетом розвитку фундаментальних наукових досліджень в загальній енергетиці є подальше удосконалення теоретичних основ і засобів аналізу та оптимізації напрямів розвитку паливно-енергетичного комплексу, підвищення енергетичної ефективності в економіці та соціальній сфері України за умов глобалізації і лібералізації ринків палива та енергії, екологічних обмежень і вимог, фактора значного зростання цін на енергоресурси, збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії, подальшого зростання енергетичної безпеки країни для сталого розвитку її економіки.

Згідно з вимогами часу, наукова діяльність інституту в найближчі 5-10 років буде пов’язана з:

 • подальшим розробленням, вдосконаленням та впровадженням методів оптимізації функціонування та розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу, енергетики країни в цілому, з урахуванням вірогідних змін внутрішніх та зовнішніх умов і тенденцій, дії фактора значного зростання цін на енергоресурси, досягнень науково-технічного прогресу;

 • науковим супроводом Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу;

 • виконанням прикладних досліджень, спрямованих на розроблення рекомендацій для державних органів управління з актуальних питань розвитку енергетики, створення нормативно-технічної документації у галузях енергетики та енергозбереження, проведення технічних експертиз, розробок та впроваджень нових енергетичних установок та технологій;

 • координацією наукових досліджень у галузі системного аналізу та прогнозування енергетики, розробленням державних і регіональних програм її розвитку;

 • посиленням міжнародного співробітництва з провідними науковими центрами Європи і світу у питаннях вдосконалення методів системного аналізу та прогнозування в енергетиці.

 

©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

 • Головна
 • Про інститут
 • Структура
 • Новини
 • Видавнича діяльність
 • Підготовка кадрів